Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • tehdä kovajuottamalla pienkylmälaitteen putkiston fosforikupari- ja hopealiitokset
 • tehdä ilmalämpöpumppuasennuksen laippamutteriliitokset

 • tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen tai ilmalämpöpumpun putkiston painekokeen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen talteenoto

 • varmistaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun toiminnasta ja kylmäaineen paineista, että laite toimii häiriöttömästi ja mahdollisimman energiatehokkaasti

 • antaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun käytönopastuksen

 • työskennellä turvaryhmän A1, A2L, A2 ja A3 kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevissa säädöksissä (pätevyysluokka 2) tarkemmin eritellyt taidot ja tiedot seuraavista taito- ja tietoryhmistä:

 • termodynamiikan perusteet
 • kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset
 • tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana
 • vuotojen tarkastaminen
 • järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana
 • tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään
 • tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä
 • yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto ja huolto

 • Opettaja: Happonen Taito